Avís legal

Dades Cooperativa

La Cooperativa d'Arquitectes Jordi Capell està inscrita en el Full Núm. BN 1504 del Registre General de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya.

CIF
F-08493611

Domicili Social
Plaça Nova 5, 08002 Barcelona

Protecció de dades personals

Aquestes dades de caràcter personal s'incorporaran a un fitxer automatitzat de la Cooperativa, degudament inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de desenvolupar l'activitat cooperativitzada, incloent l'enviament d'informació sobre ofertes i serveis d'interés per al soci. Les dades seran tractades de forma confidencial, observant les mesures de seguretat técniques i organitzatives exigides per la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normes aplicables. En qualsevol moment el soci pot exercitar el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per escrit adreçat a les oficines de la Cooperativa del C/Boters, 8 entresòl 1a, de Barcelona o per mail a :atencioalsoci@jordicapell.com