Estatal - 226 llibres

Ordenar

Llibre de subcontractació: Llei 32/2006, de 18 d'octubre = Libro de subcontractación: Ley 32/2006, de 18 de octubre

Publicació amb 10 fulls per a l'enregistrament de les subtractacions ...

Text en català i castellà

Publicació amb 10 fulls per a l'enregistrament de les subtractacions en les obres. Inclou la llei 32/2006 de 18 d'octubre que regula tot el procés de subcontractació en el sector de la construcció.Text en català i castellà.

10 f.: 21x30 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 4.13 €
Cost soci 4.13 €

HR: protección frente al ruido: Código Técnico de la Edificación: texto oficial

El CTE és un instrument normatiu que té com objectius millorar la qua...

Text en castellà

El CTE és un instrument normatiu que té com objectius millorar la qualitat de l'edificació, promoure la innovació i respondre a una nova exigència de la sostenibilitat dels processos edificatoris i urbanitzadors, en la seva triple dimensió ambiental, social i econòmica. El present volum recull el DB-HR relatiu a la protecció davant el soroll del CTE, aprovat al Reial Decret 1371/2007 del 19 d'octubre. 95 p.: il., taules; 30x21 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 6.44 €
Cost soci 6.12 €

Responsabilidad del arquitecto, La

Un llibre que defineix primer de tot a l'arquitecte, tot analitzant l...

Text en castellà

Un llibre que defineix primer de tot a l'arquitecte, tot analitzant les figures contractuals que poden articular la seva relació amb els clients, així com les funcions que ha d'assumir en el procés d'edificació. La finalitat és poder determinar la seva responsabilitat. 179 p.; 21x15 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 28.85 €
Cost soci 27.41 €

Reglamento de seguridad contra incendios, establecimientos industriales y NBE-CPI-96

Segona edició d'aquest reglament que inclou les disposicions citades ...

Text en castellà

Segona edició d'aquest reglament que inclou les disposicions citades als reglaments d'emmagatzematge de productes químics, d'intal·lacions petrolíferes, de protecció contra incendis i de senyalització dels centres de treball. 299 p.: gràf. b/n; 30x21 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 25.0 €
Cost soci 23.75 €

Normativa urbanística bàsica de Catalunya

Segona edició d'aquesta publicació que es motiva per l'entrada en vig...

Text en català

Segona edició d'aquesta publicació que es motiva per l'entrada en vigor de la Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març. El seu objectiu és fomentar l'habitatge assequible, la sostenibilitat territorial i l'autonomia local. 621 p.; 21x15 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 39.42 €
Cost soci 37.45 €

Memento práctico: urbanismo, 2005-2006

En aquests disset capítols s'aborden qüestions que fan referència als...

Text en castellà

En aquests disset capítols s'aborden qüestions que fan referència als convenis, planejament, indemnitzacions, valoracions, gestió i disciplina urbanístiques, aspectes registrals i delictes contra l'ordenació del territori. Inclou un capítol dedicat al règim urbanístic del Principat d'Andorra. 1733 p.; 24x15 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 108.9 €
Cost soci 103.46 €

Procedimiento de otorgamiento de las licencias de urbanismo, El

Segona edició d'aquesta profunda investigació del procediment a segui...

Text en castellà

Segona edició d'aquesta profunda investigació del procediment a seguir per a l'otorgament de les llicències d'urbanisme, amb una anàlisi de la doctrina i la jurisprudència. 857 p.; 24x17 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 82.5 €
Cost soci 78.38 €

Viviendas de protección oficial: legislación general, autonómica y comunitaria

Tercera edició d'aquesta manual que recull legislació estatal, autonò...

Tercera edició d'aquesta manual que recull legislació estatal, autonòmica i comunitària sobre habitatges de protecció oficial. 1183 p.: gràf. b/n; 25x17 cm; tapa dura

Exhaurit
.

Cost sense IVA : 150.0 €
Cost soci 142.5 €

Memento práctico: Inmobiliario 2005-2006

En aquests vint capítols es tracten qüestions que fan referència als ...

Text en castellà

En aquests vint capítols es tracten qüestions que fan referència als immobles construïts i per construir, a la seva construcció i comercialització, al registre de propietat, a la comptabilitat de les empreses constructores i immobiliàries i a la fiscalitat. 1429 p.; 24x15 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 94.0 €
Cost soci 89.3 €

Normas especiales de la construcción

Un recull de legislació vigent estatal relativa a les construccions d...

Text en castellà

Un recull de legislació vigent estatal relativa a les construccions de caràcter especial. Es refereix a àmbits com l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, els aeroports i aeròdroms, els cementiris i els hospitals, entre d'altres. 1277 p.; 21x15 cm; rústica + 1 CD-ROM

.

Cost sense IVA : 80.0 €
Cost soci 76.0 €

Nuevo régimen sancionador tributario comentado, El

667 p.; 24x17 cm; rústica

Text en castellà

667 p.; 24x17 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 50.0 €
Cost soci 47.5 €

Registro de Bienes Muebles, El

Una anàlisi del Registre de Béns Mobles espanyol, creat pel Real Decr...

Text en castellà

Una anàlisi del Registre de Béns Mobles espanyol, creat pel Real Decret 1828/1999, de 3 de desembre. Tracta amb claredat els requisits exigits per a l'accés d'aquests béns al Registre, així com també estudia els diversos drets a inscriure. 383 p.; 24x16 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 34.62 €
Cost soci 32.89 €

Teoría y práctica del convenio urbanístico: comentarios, legislación, jurisprudencia y formularios

Amb aquesta nova edició, es posa al dia la legislació i jurisprudènci...

Text en castellà

Amb aquesta nova edició, es posa al dia la legislació i jurisprudència sobre els convenis urbanístics, acompanyada de comentaris i reflexions sobre una matèria cada vegada més important per al dret urbanístic. 470 p.; 24x17 cm; tapa dura + 1 CD-ROM

.

Cost sense IVA : 65.38 €
Cost soci 62.11 €

Elementos de la construcción

Un recull de la legislació vigent sobre instal·lacions i elements que...

Text en castellà

Un recull de la legislació vigent sobre instal·lacions i elements que intervenen en el procés d'edificació. 1189 p.; 21x15 cm; rústica + 1 CD-ROM

.

Cost sense IVA : 80.0 €
Cost soci 76.0 €

Valoración inmobiliaria, La: teoría y práctica

Una publicació que presenta les eines necessàries per analitzar, valo...

Text en castellà

Una publicació que presenta les eines necessàries per analitzar, valorar i redactar informes de taxació de qualsevol valoració. Inclou més de 100 exemples. 817 p.: gràf. b/n; 30x21 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 52.88 €
Cost soci 50.24 €

Sistema de gestión de la calidad para arquitectos: directrices para la aplicación de la Norma UNE-EN ISO 9001:2000

Una eina que ajudarà als arquitectes a dissenyar, implantar i manteni...

Text en castellà

Una eina que ajudarà als arquitectes a dissenyar, implantar i mantenir un sistema de gestió de la qualitat conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001:2000, els beneficis del qual repercutiran en cada tasca, procés i prestació que desenvolupin. 141 p.; 24x17 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 30.0 €
Cost soci 28.5 €

Urbanismo y edificación: expropiaciones urbanísticas con pago en especie

Una publicació que recull comentaris de sentències, ressenyes jurispr...

Text en castellà

Una publicació que recull comentaris de sentències, ressenyes jurisprudencials, disposicions normatives i esdeveniments relacionats amb el món de l'urbanisme i l'edificació. 531 p.; 22x15 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 40.38 €
Cost soci 38.36 €

Memento práctico: urbanismo, 2006

En aquests disset capítols s'aborden qüestions que fan referència a c...

Text en castellà

En aquests disset capítols s'aborden qüestions que fan referència a convenis, planejament, gestió urbanística, valoracions, delictes contra l'ordenació del territori, etc. Inclou un capítol dedicat al règim urbanístic del Principat d'Andorra. 1914 p.; 24x15 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 108.9 €
Cost soci 103.46 €

Manual de legislación para ingenieros de caminos: teoría y práctica

Tota la legislació que un enginyer de camins, canals i ports ha de sa...

Text en castellà

Tota la legislació que un enginyer de camins, canals i ports ha de saber sobre geotècnia, cartografia, formigons, càlculs, etc. 373 p.: gràf. b/n; 30x21 cm; tapa dura

.

Cost sense IVA : 24.04 €
Cost soci 22.84 €

Uso del suelo, El: planeamiento urbanístico e intervención administrativa

700 p.: 24x17 cm; rústica

Text en castellà

700 p.: 24x17 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 114.4 €
Cost soci 108.68 €

Manual de producto: fachadas ligeras

Manual de façanes lleugeres basat en la norma EN 13830 Façanes lleuge...

Text en castellà

Manual de façanes lleugeres basat en la norma EN 13830 Façanes lleugeres - Norma de producte. Per una banda es destaca el marc legislatiu per a l'edificació i, per l'altra, s'analitza la classificació de components bàsics i requisits tècnics de façanes lleugeres, les normes, la metodologia i la tipologia. 612 p.: il.; gràfics; fot.; 24x17 cm; rústica

Exhaurit
.

Cost sense IVA : 57.69 €
Cost soci 54.81 €

Código civil

686 p.: 17x12 cm; rústica

Text en castellà

686 p.: 17x12 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 12.74 €
Cost soci 12.1 €

Arrendamientos rústicos y legislación agraria básica

812 p.: 17x12 cm; rústica

Text en castellà

812 p.: 17x12 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 20.19 €
Cost soci 19.18 €

Legislación hipotecaria y del registro mercantil

1229 p.: 17x12 cm; rústica

Text en castellà

1229 p.: 17x12 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 18.03 €
Cost soci 17.13 €