Autonòmica - 29 llibres

Ordenar

Comentaris a la Llei d'Urbanisme de Catalunya

Segona edició d'aquesta eina imprescindible per conèixer de forma exh...

Text en català

Segona edició d'aquesta eina imprescindible per conèixer de forma exhaustiva la situació actual del marc urbanístic català. Inclou les modificacions incorporades per la Llei 10/2004 i altres disposicions urbanístiques vigents. 687 p.; 21x15 cm; rústica

Exhaurit
.

Cost sense IVA : 56.73 €
Cost soci 53.89 €

Desigualdad social y relaciones de trabajo

Recull d'assaigs sobre el món actual de les relacions laborals. S'hi ...

Text en castellà

Recull d'assaigs sobre el món actual de les relacions laborals. S'hi analitzen temes tan interessants com el mobbing o l'assetjament psicològic a la feina, què passa quan es busca feina amb més de quaranta anys o quan es busca la primera feina, etc. 283 p.: il.; 24x17 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 17.31 €
Cost soci 16.44 €

Text refós de la Llei d'Urbanisme: Decret Legislatiu, 1/2005

Aquest text refós, aprovat pel Govern amb un decret legislatiu, recul...

Text en català

Aquest text refós, aprovat pel Govern amb un decret legislatiu, recull en un únic text harmonitzat els continguts de les lleis 2/2002 i 10/2004 d'urbanisme. 302 p.; 17x17 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 11.54 €
Cost soci 10.96 €

Derecho urbanístico de la región de Murcia

Una exposició general i resumida de la regulació vigent de l'urbanism...

Text en castellà

Una exposició general i resumida de la regulació vigent de l'urbanisme regional de Múrcia. Es tracta d'una anàlisi de la Llei del Sòl de Múrcia, que conté el vigent Text Refós de juny del 2005. 407 p.; 21x15 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 26.92 €
Cost soci 25.57 €

Código de urbanismo de Cataluña: normativa autonómica y estatal

Codi que compila les normes, fonamentalment de caràcter urbanístic, d...

Text en castellà

Codi que compila les normes, fonamentalment de caràcter urbanístic, de Catalunya. Dintre de la legislació autonòmica, l'obra distingeix entre normativa urbanística i normativa complementària. Es tracta d'una eina que permet la cerca ràpida de les principals disposicions en la matèria. Inclou una versió ampliada en un CD. 1173 p.: 22x15 cm; tapa dura + CD

.

Cost sense IVA : 76.92 €
Cost soci 73.07 €

Código de urbanismo de la comunidad valenciana: normativa autonómica y estatal

1052 p.: 22x15 cm; tapa dura + CD-ROM

Text en castellà

1052 p.: 22x15 cm; tapa dura + CD-ROM

.

Cost sense IVA : 76.92 €
Cost soci 73.07 €

Text refós i reglament de la llei d'urbanisme

En un text únic es reuneixen els continguts de les lleis 2/2002 i 10/...

Text en català

En un text únic es reuneixen els continguts de les lleis 2/2002 i 10/2004 d'urbanisme i el Decret 305/2006 pel qual se n'aprova el Reglament. L'aplicació de la Llei ha de servir els objectius de protegir el territori, ordenar l'ús del sòl i el creixement dels assentaments humans, facilitar la creació del sòl per a habitatge assequible... 533 p.: 20x13 cm; rústica

Exhaurit
.

Cost sense IVA : 17.31 €
Cost soci 16.44 €

Agua y urbanismo

Aquest manual recull les aportacions d'un nombrós grup d'autors de re...

Text en castellà

Aquest manual recull les aportacions d'un nombrós grup d'autors de reconegut prestigi acadèmic i professional. En les seves pàgines es tracten temes de la major actualitat jurídica, econòmica i ambiental. Es vol oferir un estudi molt complet dels problemes actuals de l'urbanisme i de l'aigua, aportant solucions i propostes per afrontar els desafiaments i oportunitats del desenvolupament sostenible. 396 p.: 24x17 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 19.23 €
Cost soci 18.27 €

Llei 2/2004 i reglament de millora de barris, àrees urbanes i viles

Llibret que conté la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris,...

Text en català

Llibret que conté la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial i el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la llei 2/2004, de 4 de juny. Inclou un índex analític. 48 p.: 20x13 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 5.77 €
Cost soci 5.48 €

Código del suelo: manual práctico de urbanismo sostenible

Aquest codi constitueix un sistema complet de normes en la matèria ja...

Text en castellà

Aquest codi constitueix un sistema complet de normes en la matèria ja que conté en suport de paper la legislació estatal sobre sòl, urbanisme i habitatge i un CD-ROM on s'hi troben les disposicions dictades per les Comunitats Autònomes i altres de la Unió Europea. Aquesta obra aporta als professionals i empreses, la base de dades més completa que existeix en l'actualitat sobre sòl com a recurs natural des d'una perspectiva urbanística i ambiental. 794 p.: 21x15 cm; tapa dura

.

Cost sense IVA : 72.12 €
Cost soci 68.51 €

Codi civil de Catalunya i legislació complementària

Aquest volum conté: la primera llei del Codi civil de Catalunya, la l...

Text en català

Aquest volum conté: la primera llei del Codi civil de Catalunya, la llei del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals, el codi de família, el codi de successions per causa de mort, les obligacions i contractes i les lleis d'associacions i de fundacions. 863 p.: 19x12 cm; rústica

Exhaurit
.

Cost sense IVA : 24.04 €
Cost soci 22.84 €

Llei i reglament d'urbanisme de Catalunya

Aquest volum reuneix: el decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, p...

Text en català

Aquest volum reuneix: el decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme i el Reglament d'Urbanisme i un annex que inclou la llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, la llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'habitatge i la llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 423 p.: 24x16 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 46.15 €
Cost soci 43.84 €

Legislació d'urbanisme a Catalunya

La present obra recull la totalitat de les normes urbanístiques aplic...

Text en català

La present obra recull la totalitat de les normes urbanístiques aplicables a Catalunya, i fou actualitzada al desembre de 2006. També es recullen les disposicions urbanístiques estatals que són aplicables a Catalunya, i altres normes no urbanístiques que afecten directa o indirectament a l'urbanisme. 975 p.; 21x15 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 46.15 €
Cost soci 43.84 €

Llei 8/2005 i reglament de protecció , gestió i ordenació del paisatge

Conté la Llei 8/2005 i reglament de protecció, gestió i ordenació del...

Text en català

Conté la Llei 8/2005 i reglament de protecció, gestió i ordenació del paisatge, que dota els paisatges catalans de la protecció jurídica pertinent i estableix els corresponents instruments per a gestionar-los i millorar-los. 53 p.; 20z14 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 4.81 €
Cost soci 4.57 €

Cataluña : urbanismo normas básicas

Recull de les normes bàsiques d'urbanisme a Catalunya. Inclou un CD. ...

Text en castellà

Recull de les normes bàsiques d'urbanisme a Catalunya. Inclou un CD. 286 p.; 21x15 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 50.0 €
Cost soci 47.5 €

Directrius nacionals de mobilitat de Catalunya

Directrius nacionals de mobilitat de Catalunya , elaborat pel Departa...

Text en català

Directrius nacionals de mobilitat de Catalunya , elaborat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 147 p.; gràfics; 21x30 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 13.46 €
Cost soci 12.79 €

Normativa sobre equipaments comercials

Inclou tres lleis relacionades amb la normativa d'equipaments comerci...

Text en català

Inclou tres lleis relacionades amb la normativa d'equipaments comercials. Així trobem, la Llei 18/2005, el Decret 378/2006 i el Decret 379/2006. 160 p.; 20x13 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 7.69 €
Cost soci 7.31 €

Nou règim urbanístic de Catalunya

Inclou el text de la Ley 8/2007 del 28 de maig , del sól. Aquesta mon...

Text en català

Inclou el text de la Ley 8/2007 del 28 de maig , del sól. Aquesta monografia ens ajudarà a conèixer de forma exhaustiva i sistemàtica l'actual normativa urbanística vigent a Catalunya i les tècniques emprades en la Llei i el seu Reglament. 986 p.; 21x16 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 91.35 €
Cost soci 86.78 €

Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l'obra pública

Llibre que inclou la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l'obra pública. ...

Text en català

Llibre que inclou la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l'obra pública. S'estructura en les següents parts: disposicions generals, planificació i programació, estudis i projectes, normes complementàries al règim de contractació, execució de l'obra, organització administrativa i disposicions addicionals. 57 p.; 20x14 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 5.77 €
Cost soci 5.48 €

Derecho urbanístico de la región de Murcia

Compendi de la regulació vigent de l'urbanisme regional de Múrcia. Of...

Text en castellà

Compendi de la regulació vigent de l'urbanisme regional de Múrcia. Ofereix una visió global i sistemàtica de la "Ley del Suelo de la Región de Murcia" en el context de la normativa estatal bàsica. Està pensat per guiar al professional alhora d'afrontar els múltiples problemes que planteja l'aplicació de la normativa urbanística. 407 p.; 21x15 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 27.88 €
Cost soci 26.49 €

Manual pràctic de la protecció de la legalitat urbanística a Catalunya

Manual que té com a finalitat orientar principalement als serveis tèc...

Text en castellà

Manual que té com a finalitat orientar principalement als serveis tècnics i jurídics dels ajuntaments de l'ambit català sobre les actuacions i els procediments a seguir davant les accions o les omissions que presumptament comportin la comissió d'infraccions urbanístiques. El llibre s'estructura en dos parts; la primera és principalment teòrica, mentre que la segona recull un seguit de formularis de caire pràctic.447 p.: 24x17 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 51.92 €
Cost soci 49.32 €

Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge

Quadern que recull la llei 18/2007 de 28 de desembre, del dret a l'ha...

Text en català

Quadern que recull la llei 18/2007 de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. Aquesta aposta per la creació d'un parc específic d'habitatges assequibles que permeti atendre les necessitats de la població que demana un allotjament i no el pot aconseguir en el mercat lliure.185 p.: 20x13 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 9.33 €
Cost soci 8.86 €

Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques

Aquest llibre té com a primer objectiu refondre, sistematitzar i harm...

Text en català

Aquest llibre té com a primer objectiu refondre, sistematitzar i harmonitzar la legislació catalana d'associacions i fundacions, continguda en la llei 7/1997, del 18 de juny, d'associacions, i la llei 5/2001, del 2 de maig, de fundacions.

95 p:. 20 x 13 cm, tapa tova
.

Cost sense IVA : 4.81 €
Cost soci 4.57 €